Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Bu Politikada, yolsuzluk bulunulan konum nedeniyle sahip olunan görev veya yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

Bu Politikada, rüşvet bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için varılan anlaşma çerçevesinde yarar sağlanması olarak tanımlanmaktadır.

AcerPro bu Politikada belirlenen ilkeler kapsamında, faaliyetlerini adil, şeffaf, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmektedir. AcerPro, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece hassas ve sıfır tolerans bir tavır sergilemektedir. AcerPro tarafından, rüşvet ve yolsuzluk içeren faaliyetler göz ardı edilmemektedir. Bu bakımdan, rüşvetin teklif edilmesi, ima edilmesi, alınması veya verilmesi ve benzeri doğrudan ve dolaylı girişimler kabul edilemez.

AcerPro’ nun çalışanları ve yukarıdaki kapsam dâhilinde tarif edilen tüm iş ortaklarının, işbu politikada yer alan kuralları bilmek ve işlerini yürütürken bu kurallara ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmektedir. Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre cezai yaptırımlar uygulanır.

 

Kamu ile İlişkiler

  • Resmi bir eylem veya kararı etkileme amaçlı, kamu görevlisine değerli herhangi bir hediye ve/veya şey vermeyi, dolaylı veya doğrudan her türlü ödeme yapmayı taahhüt etmek veya ima etmek kabul edilemez.
  • AcerPro çalışanları, kamusal işlerde menfaat sağlamak adına, kamu görevlilerine dolaylı veya dolaysız şekilde rüşvet veremezler. Bu sebeple çalışanlar, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ na uygun olarak davranmakla yükümlüdürler.

 

Siyasi Amaçlı Destek

  • AcerPro adına siyasi partilere ve siyasetçilere bağış yapılamaz. AcerPro tarafından yapılacak yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların yasal olmaları, şirket yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu, ayrıca yürürlükteki yerel kanunlara da uygun olmaları gerekmektedir.

 

Anlaşma ve İhaleler

  • AcerPro, dahil olduğu anlaşmalarda, bir iş ilişkisinin başlatılması ya da devam etmesi durumunda ve kamu veya kamu dışındaki ihalelerde bu politikaya uyumlu davranmaya özen göstermektedir.
  • AcerPro, şirket birleşme ve satın alma işlemleri ile ortak girişim süreçlerinde bu politikaya uygun davranmaktadır. Bu süreçlerde hedef olan şirket veya birlikte çalışılan şirket de bu politikaya uyumlu hareket etmektedir.

 

Çıkar Amaçlı Kolaylaştırma Ödemeleri

  • AcerPro, kamu kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kötü niyet içeren çıkar amaçlı kolaylaştırıcı ödemelere izin vermemektedir. AcerPro çalışanları, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermez.

 

Bağış, Sponsorluk ve Hediye

  • AcerPro, yalnızca ticari ilişkilerini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Temsil ve ağırlama; sosyal etkinlikler, yemek daveti, sempozyum/konferans/seminer ve benzeri etkinlikler olarak değerlendirmektedir.
  • AcerPro tarafından yapılacak yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların yürürlükteki kanunlara, yönetim kurulu kararlarına ve yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu olması gerekmektedir.
  • AcerPro çalışanları hiçbir koşulda hediye amaçlı nakit ya da nakde dönüştürülebilir araç kabul edemez.

 

İhlal Bildirimi

Kurumumuzun saygınlığını korumak için, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek yukarıdaki kapsamda belirtilmiş herkesin sorumluluğundadır. Fark edildiği halde rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin ilgili mercilere raporlanmaması veya görmezden gelinmesi hali de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.

Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, bu Politikada yer alan kuralları bilmek ve işlerini yürütürken bu kurallara ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmek zorundadır. Bu Politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez. Bu Politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayan için cezai müeyyide uygulanabilecektir. Çalışanların veya iş ortaklarının, bir rüşvet ve yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi veya bir rüşvet veya yolsuzluk hakkında ihbarda bulunması sonucunda herhangi bir negatif bir duruma maruz bırakılması söz konusu değildir. Böyle bir durumda, bu Politikada belirtilen bildirim kanallarına başvurulması gereklidir.

Sorumlu kişiler politikaya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşması halinde konuyu Disiplin Kuruluna bildirmelidir. Bu Politika kapsamında gerçekleştirilen ihlaller AcerPro Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Bildirim Hattı

Şirket İçi Bildirim Hattı:

Olay İhlal Bildirim Formu

Şirket Dışı Bildirim Hattı

kalite@acerpro.com.tr 

 

Başvurular anonim olarak yapılabilecektir. Bu hallerde, AcerPro bildirimde bulunan kişilerin bilgilerinin gizli tutulması ve bildirimle ilgili olarak herhangi negatif duruma maruz kalmaması için gerekli önlemleri alacaktır.

Bu politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve tüm değişimler duyuru yoluyla ilan edilir. Bu kuralların güncel sürümüne şirket web sitesi üzerinden sürekli bir şekilde ve kolaylıkla erişilebilir.